Ægteskabsbetingelser og skilsmisse – Få kompetent advokat hjælp

Skilsmisse

Et ægteskab vil ophøre helt ved en skilsmisse. Typisk vil et separeret ægtepar ikke nøjes med at være separerede. Det kan der formentlig være mange forskellige årsager til. Er ægtefællerne blevet skilt. står de mere frit og kan fx gifte sig igen, hvis de ønsker det.

Skilsmisse på grundlag af separation

Det følger af § 30, stk. 2, at en ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation via en advokat. Ved separation efter denne bestemmelse er det ikke nødvendigt. at parterne er enige om at ønske skilsmisse.

Umiddelbar skilsmisse

l en række tilfælde er der mulighed for at opnå skilsmisse via en advokat, selv om parterne ikke forinden har været separeret. Det gælder dels ved enighed dels ved tilfælde. hvor der foreligger. hvad der kan betegnes som kvalificerede skilsmissegrunde. De kvalificerede skilsmissegrunde medfører at en ægtefælle har ret til umiddelbar skilsmisse, selv om den anden ægtefælle protesterer. Da de kvalificerede skilsmissegrunde er undtagelser fra den almindelige regel om forudgående separation ved uenighed (kontakt en advokat), vil det normalt skulle dokumenteres, at omstændighederne er som angivet.

Enighed om skilsmisse

Fra l. juli 2013 har det efter Ægteskabsloven § 29 været muligt at opnå en umiddelbar skilsmisse, hvis ægtefællerne er enige om det. Det må anses for at være en advokat forenkling i den forstand, at hvis en ægtefælle må indse, at den anden ægtefælle kan få medhold i, at der foreligger en kvalificeret skilsmissegrund, kan vedkommende lige så godt medvirke til en umiddelbar skilsmisse i enighed: derved kan der blive sparet tid og penge til en advokat. Noget andet er, at forholdet mellem ægtefæller ikke altid muliggør, at det kan foretages i enighed.

Samlivsophævelse

Hvis parterne på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste to år, har de adgang til skilsmisse uden forudgående separation, jævnfør Ægteskabsloven § 32. Har parret levet adskilt af andre årsager, er der ikke adgang til umiddelbar skilsmisse, fx hvis den ene har måttet opholde sig borte fra den fælles bopæl som led i sit arbejde. Ved U 2000.704 (TFA 2000145/l) advokat antoges det, at der ikke var tale om en samlivsophævelse på grund af uoverensstemmelser.

Utroskab

Utroskab kan formentlig siges at være de kvalificerede skilsmissegrundes klassiker. Der er tale om et nedarvet princip, der nu har hjemmel i advokat EL § 33. Bestemmelsen definerer ikke utroskab, men giver blot adgang til umiddelbar skilsmisse på grundlag af utroskab eller deltagelse i et lignende seksuelt forhold. Den præcise afgrænsning bliver derfor normalt ikke afgørende for så vidt angår de foretagne handlinger, der blot skal være led i en form for seksuelt samvær med en anden end ægtefællen.

Ægtefællen skal have deltaget i dette samvær frivilligt og vidende; herved udelukkes skilsmisse i tilfælde, hvor vedkommende ikke har kunnet opfatte, hvad der foregik, fx ved påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer, ligesom skilsmisse udelukkes i tilfælde, hvor vedkommende er blevet tvunget (voldtægt). Skilsmisse vil normalt kunne gives, hvis tredjeparten afgiver en erklæring om forholdet. Ved U 20031082 (TFA 2003232) testamente ansås ægtemandens utroskab for bevist ved hans underskrift på erklæring til overpræsidiet (nu statsforvaltning) samt hustruens forklaring i retten.

Få 3 tilbud på en skilsmisse advokat

Skilsmisse kan dog ikke kræves, hvis ægtefællen har været indforstået med handlingen. Der vil kunne være tale om et konkret samtykke eller en generel aftale mellem ægtefællerne om, at der ikke er en gensidig troskabspligt. En sådan aftale kan imidlertid tilbagekaldes, således at samtykket bortfalder fra tilbagekaldelsen. At vedkommende selv har haft seksuelt samvær med en tredjepart kan i øvrigt ikke i sig selv betragtes som et samtykke til, at den anden ægtefælle har seksuelt samvær med andre end ægtefællen.

Skilsmisse kan ej heller kræves, hvis ægtefællen må anses for at have frafaldet sin ret. Det vil typisk være tilfældet, hvis ægtefællen fortsætter seksuelt samliv med den anden ægtefælle med viden om, at den pågældende har været utro. Seksuelt forhold med en tredjepart under separation kan ikke begrunde umiddelbar skilsmisse, jævnfør Ægteskabsloven § 33, stk. 2. Herved er en tidligere advokat praksis, hvor en ægtefælle kunne anfægte vilkårene ved at få skilsmisse på andet grundlag end separationen, ikke længere aktuel. l øvrigt gælder der en frist for indgivelse af anmodning om skilsmisse på 6 måneder, fra ægtefællen fik kendskab til forholdet og en absolut frist på 2 år fra foretagelse afhandlingen, jævnfør Ægteskabsloven § 33.Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network