Spar op til 30% på en dygtig lokal murermester

En professionel murer kan løse mange opgaver både hurtigere og mere sikkert end du selv (måske) kan. Her er et eksempel på, hvordan man støber et fundament til f.eks. en ny garage.

En murermester anvisning på støbning af et fundament

Fundamentet støbes i beton og skal overføre laster fra bygningen til jorden. Fundamentets øvre del. herefter kaldet soklen, skal udformes så den passer til både ydervæggen og terrændækket og så kravene til bl.a. bæreevne, fugtsikring, radontætning og varmetab (linjetab) bliver opfyldt. Soklen skal også udformes, så døre kan isættes korrekt, herunder opfylde tilgængelighedskravene. Soklen udgør derfor knudepunktet mellem terrændæk, ydervæg og fundament. Der er fire primære kombinationer af terrændæk og sokler til træskelethuse. Terrændækket kan være med strøgulv eller med tynd gulvbelægning, og soklen kan være med indvendig eller udvendig bæring.

Fundament

Selve fundamentet udgøres normalt af et såkaldt stribefundament af beton, der føres til frostfri dybde, normalt mindst 900 mm under jordoverfladen. Det kan støbes i beton 4, når jordbundsforholdene er gode, således at funderingen kan udføres i lempet funderingsklasse. Da træhuse er forholdsvis lette, kan fundamentsbredden for boliger i 1 og 1½ plan ofte reduceres til 250 mm, uden at jordtrykket langs undersiden overskrider det tilladelige i lempet funderingsklasse. Større bygninger vil naturligvis kræve et bredere fundament. Huse med traditionel hulmur kræver et fundament med omtrent samme bredde som muren, dvs omkring 400 mm, hvis energirammen skal overholdes, og mere hvis der ønskes lavenergiløsninger.

For træskelethuse er der ikke behov for at øge fundamentbredden, når vægisoleringen øges, da det er tilstrækkeligt at understøtte den ene side af væggen. Der kan også anvendes EPS baserede elementsystemer, som kan udføres med reduceret funderingsdybde. Hvis sådanne systemer anvendes. er det væsentligt at anvende elementer, beregnet til lette vægge. Hvis der anvendes et system, der er udviklet til hule mure, vil man få et linjetab, der er væsentligt større end ved traditionel fundering.

Sokkel

Soklen udgøres primært af

  • – En bærende del
  • – Isolering til reduktion af linjetab
  • – Fugtspærre og radontætning

Bæring

Den bærende del af soklen kan støbes i beton eller opmures af f.eks. letklinkerblokke. Den vil have tilstrækkelig bæreevne, selvom den er væsentlig smallere end fundamentet, idet fundamentets bredde afgøres af jordens styrke. Soklen kan understøtte ydervæggen enten ved indersiden eller ved ydersiden, benævnt henholdsvis indvendig- og udvendig bæring. Indvendig bæring vil kun være relevant for store vægtykkelser. Når der anvendes letklinkerblokke til soklens bærende del, anbefales det at anvende mindst 150 mm brede blokke. Det sikrer en vis robusthed over for utilsigtede påvirkninger i blandt andet byggeperioden og muliggør optagelse af tolerancer, selvom 100 mm i mange tilfælde ville være tilstrækkeligt rent styrkemæssigt.

Hvis der anvendes 2 skiftet blokke (400 mm), vil højden af soklen ofte passe med tykkelsen af terrændækket samtidig med, at der kan opnås tilfredsstillende linjetab. Bæreevnen af 150 mm blokke for såvel lodret nedadrettet last som forskydning langs fundamentet vil være helt tilstrækkelig for alle typer boliger i op til 2 plan. Dog må trykstyrken ved koncentrerede laster kontrolleres, f.eks. under stolper ved siden af store åbninger. Lodrette forankringer til optagelse af opadrettet last skal føres forbi blokskifterne i soklen og ned i det underliggende betonfundamentet.

Udvendig bæring

Ved udvendig bæring kan soklen også støbes i beton. Den bør armeres og støbes sammen med fundamentet. Af hensyn til dæklag for armeringen bør betonsoklen være mindst 120 mm bred, og der anvendes beton 12 til hele fundamentet. Bæreevnen med denne bredde vil være tilstrækkelig til ret store bygninger. En fordel ved en armeret betonsokkel er at forankring for opadrettet last kan ske direkte i oversiden. Ved indvendig bæring vil en betonsokkel forårsage et stort varmetab til jorden og dermed stort linjetab. Uanset sokkeltypen vil understøtningen af væggen ikke være centreret under de lodrette murermester laster.Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network